• ساختار فيزيكي
  • سيستم هاي مكمل
  • سيستم اطفاي حريق 
  • درب ضدحريق و مقاوم
  • دوربين هاي كنترلي
  • سيستم كنترل دسترسي تردد
  • سيستم تامين روشنايي 
  • سيستم خنك كننده داخلي 
  • ساختار برق شهر و برق اضطراري
  • ساختار فيزيكي شبكه 
  • پياده سازي مدل سه لايه