بطور کلی سیستم های کم ولتاژ در سه گروه اصلی به شرح ذیل دسته بندی میشوند:

سیستم های امنیتی

سیستم های ولتاژ پایین ، صدا و تصویر

سیستم های ولتاژ پایین و شبکه داده ها