1. کامل کردن فرم نیاز سنجی کارفرما RFQ
  2. ترسیم نقشه های کلیه جریانهای ELV
  3. تهیه لیست کلیه تجهیزات اکتیو و پسیو مشاعات و واحدها
  4. مشخص کردن فضای دیتا سنتر از نظر ابعاد ورعایت استانداردها
  5. جانمایی استقرار دیش های ماهواره و آنتن مرکزی
  6. تهیه و نصب تجهیزات پسیو دیتا سنتر
  7. تهیه و نصب تجهیزات پسیو واحدها 
  8. تهیه و نصب تجهیزات پسیو مشاعات
  9. فیوژن و تست پسیو واحدها ، مشاعات و دیتا سنتر
  10. تهیه و نصب تجهیزات اکتیو 
  11. تست و راه اندازی سرویسها