خانه هوشمند

در یک خانه ی هوشمند، صحبت در مورد اتصالات است